Rechten en plichten van het nulurencontract

Rechten en plichten van het nulurencontract

5 januari 2021 HR Juridisch Werkzoekend

Er zijn drie soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-max contract. In dit blog leggen we je uit wat een nulurencontract inhoudt en wat je rechten en plichten zijn als je een nulurencontract hebt. 

Definitie oproepkracht 

Je bent een oproepkracht als je pas komt werken wanneer je werkgever je oproept. Je hebt een arbeidscontract waarin geen uren zijn vastgelegd. Jouw werkgever kan je oproepen voor een paar uur, maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heb je dus een wisselend maandsalaris. 

Twijfel je of je een oproepovereenkomst hebt? Je spreekt van een oproepovereenkomst wanneer: 

 • je geen loon krijgt als je niet werkt; 
 • het aantal uren niet is vastgelegd in een tijdvak van hooguit een maand of een jaar. En als je recht op loon ongelijkmatig over dat tijdvak is verdeeld. Dat wil zeggen, de ene maand werk je misschien 20 uur per week en de volgende maand 30 uur, en je krijgt die uren gelijk uitbetaald. 

Je werkgever is verplicht om op je loonstrook te vermelden of er sprake is van een oproepovereenkomst. 

Welke rechten heb je met een nulurencontract? 

 • Je moet minstens 4 dagen van tevoren opgeroepen worden voor werk. Word je door je werkgever minder dan 4 dagen van tevoren opgeroepen, dan mag je het werk weigeren. 
 • Iedere keer dat je wordt opgeroepen moet je tenminste 3 uur uitbetaald krijgen, ook als je minder uren gewerkt hebt (als in je contract een afgesproken werktijd van minder dan 15 uur per week staat, er geen afspraken zijn gemaakt over werktijden en er geen vaste afspraken over het aantal uur dat je werkt zijn gemaakt). 
 • Je ontvangt minimaal het minimumloon. Of wanneer er een cao van toepassing is het cao-loon. 
 • Je hebt recht op vakantiegeld en een doorbetaalde vakantie van tenminste 4 werkweken. 
 • Ben je ingeroosterd en word je ziek, dan krijg je minimaal 70% van je loon (met uitzondering van de wachtdagen). Was je niet ingeroosterd terwijl je ziek werd, dan heb je geen recht op doorbetaling.  

Je rechten na 3 of 6 maanden in dienst 

Wanneer je in de eerste 6 maanden van je contract 3 maanden lang regelmatig opgeroepen wordt door je werkgever, kun je recht hebben op een vast aantal uren per week. Het aantal vaste uren hangt dan af van je gemiddeld aantal gewerkte uren per week in die 3 maanden.  

Word je niet opgeroepen door je werkgever omdat er bijvoorbeeld geen werk is? Dan heb je recht op het loon van je vaste uren, dit noem je de doorbetalingsplicht. Dat geldt ook als er wel werk is, maar je wordt niet opgeroepen. Er is wel een uitzondering op de doorbetalingsplicht. Als je werk maar af en toe voorkomt en geen vaste omvang heeft, dan mag je werkgever langer dan 6 maanden van de doorbetalingsplicht afwijken, mits dit in je cao is vastgelegd. 

Welke plichten zijn er voor een nulurencontract? 

 • Duurt jouw contract niet langer dan 6 maanden, dan mag er geen proeftijd in staan. 
 • Bij een tijdelijk contract van meer dan 6 maanden moet je werkgever je een maand voor het aflopen van het contract laten weten of je contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd. 
 • Is het mogelijk om jouw nulurencontract tussentijds op te zeggen? Dan is er een opzegtermijn van 4 dagen, tenzij dit in je cao anders is vastgelegd. 
 • Een tijdelijk nulurencontract mag geen concurrentiebeding bevatten. Behalve als er een aantoonbaar ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is voor je werkgever. 
 • Er kan een loonuitsluitingsbeding in je contract zijn opgenomen. Dit betekent dat je in de eerste 6 maanden van je contract alleen loon ontvangt voor je echt gewerkte uren. 

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 

Door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans gelden er sinds 1 januari 2020 een aantal nieuwe regels voor oproepkrachten. 

Oproeptermijn 

Je moet minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor werk. Word je minder dan 4 dagen van tevoren opgeroepen dan ben je niet verplicht om te gaan werken. De oproep moet schriftelijk of elektronisch gedaan worden, bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp. Je maakt zelf met je werkgever afspraken over hoe je bereikbaar bent.

Ben je opgeroepen voor werk en zegt je werkgever de oproep binnen 4 dagen af of worden de werktijden verandert? Dan heb je sinds 1 januari recht op loon van het aantal uren waarvoor je was opgeroepen. De oproeptermijn van 4 dagen kan worden verkort tot (minimaal) 1 dag, dit moet dan wel in de cao zijn vastgelegd.

Opzegtermijn 

De opzegtermijn is vanaf 1 januari 2020 hetzelfde als de oproeptermijn, namelijk 4 dagen. Het kan zijn dat in je cao een kortere oproeptermijn is vastgelegd, dan is de opzegtermijn ook korter dan vier dagen. Een nulurencontract kun je alleen tussentijds opzeggen als dit in je arbeidsovereenkomst is afgesproken.  

Bijzondere regels voor seizoensarbeid 

Voor seizoensarbeid kan in de cao worden vastgelegd dat er geen minimale oproep- en opzegtermijn geldt. De werkgever is ook niet verplicht om een vaste arbeidsomvang aan te bieden wanneer de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst is. Deze regel geldt alleen voor klimatologische functies die maximaal 9 maanden per jaar kunnen worden uitgevoerd en die in de cao zijn opgenomen. Dit mag alleen als deze functie niet aansluitend langer door dezelfde werknemer kan worden gedaan.

Vast aantal uren na oproepcontract van 1 jaar 

Je werkgever mag je hooguit een jaar als oproepkracht laten werken. Blijf je na dat jaar bij deze werkgever in dienst dan heb je recht op een vast aantal uren per week, maand of jaar. Je werkgever moet je dit aanbod binnen een maand na dat gewerkte jaar doen. Als werknemer heb je een maand bedenktijd.

Het minimum aantal uren per maand waar je recht op hebt, is het gemiddeld aantal uren dat je de afgelopen 12 maanden per maand werkte. Werkte je het afgelopen jaar bijvoorbeeld gemiddeld 100 uur per maand, dan heb je na dat jaar ook recht op 100 uur werk per maand. Indien je het aanbod van de werkgever accepteert, dan gaat de vaste arbeidsomvang in aan het begin van de maand nadat je het aanbod hebt geaccepteerd of op de datum zoals in het aanbod genoemd.

Ben je oproepkracht en wil je dat liever ook blijven? Dan mag je het aanbod weigeren en gewoon als oproepkracht voor je werkgever blijven werken. Je werkgever zal je wel elke 12 maanden een nieuw aanbod moeten doen.