Cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Het is een verzameling afspraken die voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of een bepaalde bedrijfstak gelden. 

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen de werknemer(s) en werkgever(s). Een cao kan gemaakt worden voor een hele bedrijfstak of voor een onderneming. Bijvoorbeeld de cao Horeca is een bedrijfstak-cao, Action heeft een eigen cao, zij hebben een ondernemings-cao. In een cao staan afspraken over bijvoorbeeld lonen, toeslagen, vergoedingen, overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen. Afspraken in de cao mogen nooit in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek (BW).

Welke cao is van toepassing op uitzendkrachten?

Voor uitzendkrachten is de cao ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) van toepassing. In de cao voor uitzendkrachten worden alle regels beschreven die gelden voor de uitzendkrachten en de uitzendbureaus. Een belangrijk artikel in de cao is de inlenersbeloning, hierin wordt beschreven dat de uitzendkracht op 6 punten hetzelfde beloond moet worden als werknemers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever (zie de kop inlenersbeloning hieronder voor meer informatie over dit artikel).

Inlenersbeloning

In de cao voor uitzendkrachten (ABU cao) wordt de inlenersbeloning als volgt beschreven: De uitzendkracht heeft recht op de inlenersbeloning, tenzij de uitzendkracht in de allocatiegroep* valt. De inlenersbeloning bestaat uit de volgende zes elementen die elk ten minste gelijk zijn aan de beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever**, waar de uitzendkracht onder leiding en toezicht van die opdrachtgever zijn werkzaamheden verricht:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  3. toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
  4. initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
  5. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
  6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald).

* Informatie over de allocatiegroep, zie de cao voor uitzendkrachten: ABU cao.

** Zie veel gestelde vragen wat te doen als er geen werknemer werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie.

Voorbeeld toepassing van de inlenersbeloning

Jan is een werknemer bij Bouwbedrijf Hamer, Bouwbedrijf Hamer volgt de cao Bouw en Infra | Bouwbedrijf. Jan is Bouwvakhelper en zijn bruto uurloon is €14,32. Bouwbedrijf Hamer heeft Nedflex gevraagd om een uitzendkracht voor de functie Bouwvakhelper. Onze uitzendkracht Achmed gaat werken als uitzendkracht bij Bouwbedrijf Hamer. Omdat Achmed dezelfde functie heeft als Jan heeft Achmed recht op dezelfde beloning van €14,32.

Wat is AVV van een cao?

AVV staat voor Algemeen verbindend verklaring. Bedrijfstak-cao’s kunnen algemeen verbindend worden verklaard. Als een cao algemeen verbindend is verklaard, houdt dit in dat de cao voor de gehele bedrijfstak geldt. Bijvoorbeeld de cao Horeca is algemeen verbindend, hierdoor geldt deze cao voor alle horecabedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De algemeen verbindend verklaring wordt aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op de website van SZW kun je zien of een cao algemeen bindend is verklaard en voor welke periode.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als er iets niet in de cao staat?

Als iets niet in de cao staat dan geldt het Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat moet ik doen als er geen werknemers werkzaam zijn bij de opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie?

Als er bij de opdrachtgever een cao wordt toegepast, gebruik je het functiegebouw uit deze cao. Kunnen de werkzaamheden van een uitzendkracht niet worden ingedeeld in het functiegebouw uit de cao van de opdrachtgever, betreft dit een niet-indeelbare uitzendkracht. Om de beloning van deze uitzendkracht vast te stellen beschrijft de cao voor uitzendkrachten (ABU cao) middels een stappenplan hoe je de beloning kan vaststellen.

Wie sluit een cao af?

Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Deze organisaties kunnen je vertellen of voor jou een cao geldt en wat erin staat.

Mogen er in een individuele arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt?

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Bepalingen in een individuele arbeidsovereenkomst mogen niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao. Vallen de afspraken voor de werknemer gunstiger uit? Dan mag afwijken wel.