Meerderheid arbeidsmigranten positief over komst naar Nederland


In Nederland werken veel arbeidsmigranten. Veelal in sectoren en beroepen die van essentieel belang zijn om de economie en de samenleving draaiende te houden, zoals de land- en tuinbouw of in de logistiek. Door de coronamaatregelen en de voornamelijk negatieve berichtgeving over de voorzieningen en uitbraken bij arbeidsmigranten, is het de vraag of de arbeidsmigranten dit jaar nog wel naar Nederland willen komen.

Volgens het CBS waren in 2018 ruim 613.000 arbeidsmigranten in Nederland, waarvan bijna 19.000 werkzaam in de land- en tuinbouw. Een groot gedeelte van de arbeidsmigranten in Nederland werkt via een uitzendbureau.

De beeldvorming van arbeidsmigranten die via een uitzendbureau werken is in de media vaak negatief. Zo zouden ze bijvoorbeeld slechte huisvesting krijgen en onderbetaald worden. Een ongenuanceerd beeld waar de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dan ook absoluut niet mee geassocieerd wil worden. Ook bij Nedflex willen we graag laten zien dat het anders kan.

Nedflex is lid van de ABU en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en is opgenomen in het Register Normering Flexwonen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Deze beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen. De SNF heeft besloten om in 2021 certificering per pand in te voeren en de normen te verscherpen. Dat betekent dat er niet meer steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of huisvesting voldoet aan de eisen, maar dat iedere locatie afzonderlijk wordt gekeurd.

Aangescherpte eisen

Ook de ABU heeft de eisen voor ondernemingen die met arbeidsmigranten werken aangescherpt. Zo moeten leden van de ABU vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de Fair Employment Code Arbeidsmigranten. Met deze code wil de ABU meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche.

‘Velen realiseren zich het misschien niet, maar momenteel is bijna een kwart van alle uitzendkrachten een arbeidsmigrant,’ zegt ABU-directeur Jurriën Koops op ABU.nl. ‘Die 370.000 arbeidsmigranten leveren een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.’

Het is volgens Koops dan ook essentieel om arbeidsmigranten een veilige plek te bieden om te wonen en werken. ‘Met de Fair Employment Code Arbeidsmigranten nemen we als ABU daarin onze verantwoordelijkheid. We trekken een heel duidelijke streep: of je bent lid van de ABU en leeft deze code na, of je doet dat niet en hoort dus niet thuis bij de ABU.’

Vier onderwerpen

De code richt zich op vier onderwerpen waar uitzendbureaus een rol in spelen: werk, huisvesting, registratie en veilig en gezond werken. Concreet betekent dit onder andere dat we bij Nedflex vooraf duidelijk maken wat het brutoloon is en hoeveel uur er minimaal gewerkt wordt en we zorgen ervoor dat de uitzendovereenkomst in de eigen landstaal beschikbaar is.

De gebruikelijke wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid wordt toegepast en we passen het corona veiligheidsprotocol toe. Er is bovendien een scheiding tussen wonen en werken: Nedflex biedt zelf geen huisvesting aan, maar denkt hierover wel mee wanneer daar vanuit arbeidsmigranten behoefte aan is.

Om terug te komen op de vraag of arbeidsmigranten nog wel naar Nederland willen komen hebben we bij Nedflex onderzoek gedaan naar de ervaringen van alle extra maatregelen bij onze eigen arbeidsmigranten en de werkgevers. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat arbeidsmigranten weinig last ondervinden van de coronamaatregelen tijdens hun werkzaamheden. Wel zijn er uiteraard aanpassingen gedaan en is het wonen en werken anders dan voorgaande jaren. Janusz: ‘Iedereen woont nu in eenpersoonskamers.’ Mondkapjes zijn verplicht en de pauzes zijn verdeeld in kleinere groepen.

Aanpassingen

Werkgevers die arbeidsmigranten inhuren via Nedflex geven aan verschillende aanpassingen gedaan te hebben die ook veel extra kosten met zich mee hebben gebracht. Denk aan meer huisvesting, waar eerst misschien vier medewerkers in één huis konden verblijven, zijn dat er nu vaak maar twee.

Er is extra vervoer nodig om de medewerkers van en naar de werkplaatsen te brengen. Medewerkers moeten testen doen bij aankomst in Nederland en eerst in quarantaine. Op de bedrijven zelf zijn maatregelen getroffen als extra schoonmaakrondes, mondkapjes en gezichtsmaskers, extra desinfectiemateriaal, schermen en speciale looproutes.

Sommige werkgevers geven ook aan te ervaren dat een aantal van hun medewerkers angstiger zijn geworden en niet meer zomaar naar Nederland durven te komen. Ze moeten meer reiskosten maken, in quarantaine bij aankomst en zijn bang om ziek te worden of voor onvoorziene extra kosten te komen staan.

Andere arbeidsmigranten blijven nu juist langer in Nederland omdat ze geen extra reiskosten willen maken. Bij thuiskomst moeten ze eerst in quarantaine waardoor ze soms niet eens de tijd hebben om bij familie langs te gaan en het dus niet meer loont om tussentijds terug te gaan.

Zo geeft Lukasz aan er ook wel even over getwijfeld te hebben om terug naar Polen te gaan. Ook hij moest bij terugkomst in quarantaine en heeft uiteindelijk vijf uur moeten wachten bij de grenscontrole, maar hij is blij dat hij toch de keuze heeft gemaakt om te gaan.

We zien bij Nedflex dat werkgevers alles in gereedheid hebben gebracht om de werknemers veilig te laten werken en wonen. Het is natuurlijk per persoon verschillend, maar de meerderheid van de arbeidsmigranten staat gelukkig nog steeds positief tegenover de komst naar Nederland. De werkgevers verwachten dan ook niet dat er dit jaar minder arbeidsmigranten naar Nederland zullen komen.

Geplaatst op: 9 maart 2021