Arbeidsmigranten

Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. In 2020 is daarvoor het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aangesteld. Dit team heeft aanbevelingen gedaan, die ook meegenomen zijn in de onderhandelingen over een nieuwe ABU cao.

Verplichtingen voor uitzendbureaus bij arbeidsmigranten

In de huidige cao voor uitzendkrachten zijn de volgende verplichtingen voor uitzendbureaus opgenomen met betrekking tot het werken met arbeidsmigranten:

 • Documenten moeten aangeboden worden in de eigen taal van de arbeidsmigrant;
 • Aangeboden huisvesting moet voldoen aan de normen voor huisvesting (bijlage V);
 • De arbeidsmigrant moet geïnformeerd worden over inschrijving in de Basisregistratie Personen;
 • Bij beëindiging van de uitzendovereenkomst moet het uitzendbureau een redelijke termijn bieden om de huisvesting te verlaten;
 • Er dient informatie verschaft te worden over de mogelijkheden voor het vervoer van en naar het land van herkomst van de arbeidsmigrant;
 • De arbeidsmigrant dient geïnformeerd te worden over de verplichting een ziektekostenverzekering af te sluiten en het uitzendbureau dient deze verzekering ook aan te bieden.

Aanvullende verplichtingen per 2022

In de nieuwe cao voor uitzendkrachten zijn daar de volgende verplichtingen bij gekomen:

 • Arbeidsmigranten hebben recht op een inkomensgarantie van twee maanden fulltime WML, ongeacht hoeveel uur en welke periode zij werken;
  • Uitzonderingen hierop zijn kortlopende projecten van minder dan twee maanden.
  • Indien er sprake is van disfunctioneren of verwijtbaar handelen in de eerste twee weken van het dienstverband, vervalt het recht op de inkomensgarantie.
 • De arbeidsmigrant moet vier weken de tijd krijgen om na afloop van het dienstverband de huisvesting te verlaten.

Met ingang van 2022 worden de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten op deze manier nog verder verbeterd. Een mooie stap in de goede richting!

Ben je benieuwd naar een baan met huisvesting? Neem een kijkje bij onze vacatures met huisvesting.