MVO Nedflex plant

MVO Jaarverslag Nedflex 2016

1 juni 2016

Lang voor het maatschappelijk debat rond social return en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) vorm kreeg, hield Nedflex zich al met dit thema bezig. Voor wie de historie van het dit jaar 25 jaar bestaande bedrijf kent, is dit logisch.

De basis voor de huidige Nedflex Holding werd een kwart eeuw geleden gelegd in Amsterdam met de oprichting van de Central Job Bank in 1992. Het specifieke doel was om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Deze voorloper van Nedflex was in het begin van de jaren ’90 het eerste uitzendbureau dat een pool van mensen uit de zogeheten D-categorie (‘moeilijk bemiddelbaar’) aanlegde voor bedrijven. Ook zette zij een succesvol samenwerkingsverband op, dat deze kwetsbare doelgroep een baan plus opleiding bood. Hiermee werd niet alleen de bedrijfsmatige basis voor de onderneming gelegd, maar kreeg ook de maatschappelijke visie gestalte. Deze visie is tot op de dag van vandaag de leidraad van de onderneming. We mogen met recht zeggen dat ondernemen met oog voor de samenleving als geheel letterlijk aan de wieg heeft gestaan van de huidige Nedflex Holding.

Ook anno 2016 zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return belangrijke thema’s binnen de Nedflex Holding. Daarom stellen we de belangrijkste resultaten en onderwerpen uit ons MVO Jaarverslag 2016 ter beschikking.

Wensen en verwachtingen stakeholders

Nedflex ziet zichzelf als meer dan een dienstverlener en werkgever. Wij zijn een partner voor onze zakenrelaties en onze medewerkers; een onderneming die staat voor betrouwbaarheid, transparantie en goed werkgeverschap. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten aan welke MVO-thema’s zowel onze externe (o.a. onze klanten en leveranciers) als interne stakeholders (onze partners en werknemers) het meeste waarde hechten. We hebben hiertoe een onderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat ‘eerlijk zaken doen’ en ‘goede arbeidsomstandigheden’ de belangrijkste issues zijn voor onze stakeholders.

Materiality Matrix Nedflex

Nedflex staat voor eerlijk zaken doen

Transparantie is een essentieel onderdeel van eerlijk zaken doen. Transparantie bestaat uit openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Nedflex draagt middels haar transparante werkwijze, waarbinnen het voor alle betrokkenen duidelijk is wat Nedflex aanbiedt en tegen welk tarief, bij aan het verbeteren van de kwaliteitsperceptie.

Certificaten

We vinden het belangrijk om te laten zien dat we eerlijk zaken doen. We beschikken over meerdere certificaten waaruit dit blijkt: NEN 4400-1, ISO 9001:2008 en VCU. Organisaties die deze keurmerken willen voeren, worden jaarlijks gecontroleerd. Naast de keuringen die bij deze certificeringen horen, worden er cao-controles uitgevoerd door de CROP en VRO. Naast het feit dat het hebben van deze keurmerken ons streven om een zo transparant en klantgericht mogelijke organisatie te zijn onderstreept, vinden we het ook van belang voor de kwaliteitsperceptie van de gehele payroll- en uitzendbranche, dat toonaangevende spelers als Nedflex over deze certificeringen beschikken en zich jaarlijks laten keuren.

 • NEN 4400-1
  Dit SNA-keurmerk bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen.
 • ISO 9001:2008
  Voor vele waarschijnlijk al bekend. De ISO 9001: 2008 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, een onmisbaar verbeterinstrument. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf
 • VCU
  VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem voor uitzendorganisaties. Aangezien Nedflex personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven levert, is het erg belangrijk voor Nedflex dat haar Veiligheid en Gezondheid-beheersysteem (VG-beheersysteem) continu op orde is.
 • ABU / NBBU
  De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en NBBU voor Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Om lid te kunnen worden is een voorwaarde dat een uitzendonderneming SNA (NEN 4400-1) gecertificeerd is. Beide partijen hebben cao’s opgesteld die specifiek gericht op de uitzendbranche, deze zorgen voor flexibiliteit en bescherming van uitzendkrachten.
 • Controles
  CROP-certificering en VRO-certificering controleren of onze organisatie (nog) voldoet aan de eisen die de verschillende normeringen stellen. Ze toetsen of wij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van uitzenden en aannemen van werk en ook of de juiste cao’s worden toegepast.

Partnerschappen

Dat wij betrouwbaarheid, transparantie en eerlijk zaken doen belangrijk vinden, blijkt onder andere uit onze unieke samenwerkingsverbanden met brancheverenigingen. Nedflex is het enige payrollbedrijf dat partner is van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), RECRON en LTO Arbeidskracht.

Privacy

We werken erg veel met persoonsgegevens, zoals namen, adressen, identiteitskaarten en BSN-nummers. Het beschermen van deze vertrouwelijke gegevens heeft de hoogste prioriteit. Om dit te borgen, hebben we een privacy-beleid opgesteld en een privacy-werkgroep ingericht. Deze werkgroep heeft onder meer een noodplan opgesteld voor het geval er data gelekt wordt. Zo weten onze medewerkers waar zij een datalek moeten melden en weet de Privacy groep welke stappen zij vervolgens moet nemen.

Goede doelen

Nedflex ondersteunt graag goede doelen die in lijn liggen met de activiteiten en overtuigingen van het eigen bedrijf. Een voorbeeld is Bake for Life, een prachtig initiatief dat wij van harte ondersteunen. Vanuit onze rol als personeelspartner van grote bakkerijen en onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben wij Bake for Life omarmd. Wij zijn er trots op dat wij in 2016 hebben kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkelingen en groei van de Afrikaanse bakkerijen van Bake for Life. De donatie van Nedflex wordt onder meer gebruikt om sister Veronicah, die in Oeganda de drijvende kracht is achter het werk van de organisatie, verdere opleidingen te bieden.

Tevens sponsoren wij lokale sportverenigingen vanuit de overtuiging dat sporten in teamverband een belangrijke vorm van ontspanning is en bijdraagt aan sociaal contact met anderen. Met onze sponsoring willen wij een bijdrage leveren aan een letterlijk gezondere samenleving.

Certificeringen, partnerschappen en werkgroepen

Goede arbeidsomstandigheden

Naast het feit dat een gezond, gedegen personeelsbeleid met goede arbeidsomstandigheden past binnen de visie van de Nedflex Holding, onderkennen wij ook dat ons team van medewerkers een belangrijke voorwaarden is voor het groeiende succes van Nedflex. Wij zorgen dan ook goed voor hen. We gaan er graag met het hele bedrijf op uit om de onderlinge band te versterken. Een weekendje Texel, een etentje in Amsterdam of een gezellig kerstdiner, het draagt allemaal bij aan een stukje ontspanning en saamhorigheid.

KAM-Management

Nedflex heeft een KAM-management (Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu). De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de eerder genoemde beleidsgebieden en coördineert alle werkzaamheden gericht op het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-zorgsysteem. Dit zorgsysteem laat zien dat een organisatie voldoet aan arbo- en milieuwetgeving. Verder zorgt een goed KAM-zorgsysteem ervoor dat een organisatie effectief kan handelen bij calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is geregeld.

Medewerkerstevredenheid

Tevreden medewerkers zorgen voor een goede, positieve werksfeer waarin iedereen optimaal productief kan zijn en kan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die wij stellen

Wij onderzoeken de medewerkerstevredenheid jaarlijks. Ook worden elk jaar concrete maatregelen genomen die voortkomen uit dit onderzoek. In 2016 beoordeelden de medewerkers Nedflex met een cijfer van 7,6. Ook is gevraagd naar het plezier wat het werk met zich meebrengt. Daarin laat maar liefst 94% laat weten dat ze met plezier naar hun werk gaan. Dit zijn cijfers waar wij als werkgever trots op zijn.

Gezondheid en veiligheid

Twee andere belangrijke punten binnen het onderwerp arbeidsomstandigheden zijn gezondheid en veiligheid. Wij zijn in het bezit van het VCU certificaat. Hierdoor kenmerken wij ons als een veilige en betrouwbare organisatie. Daarnaast hebben wij op elke verdieping een BHV’er die bij diverse calamiteiten kan optreden.

Uiteraard staat fitheid en een goede gezondheid hoog in het vaandel. Om de vitaliteit van onze medewerkers te stimuleren, zorgen we wekelijks voor een mand fruit om de dag gezond te beginnen en organiseren we verschillende sportieve activiteiten voor onze medewerkers.

Tevredenheid en leeftijd medewerkers

Social return

Wij hebben al eerder vermeld dat we geloven dat er voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt is. Vandaar dat we ons actief bezighouden met social return. We blijven ons richten op het verder vergroten van de instroom van social return kandidaten in de agrarische sector en de horeca/recreatiebranche. Zo zoeken we uit welke werktaken bij welk opleidingsniveau passen, dit wordt ook wel jobcarving genoemd. Een term waar Nedflex ervaring mee heeft en naadloos aansluit op onze visie.

Social return is niet alleen mensenwerk, het is tevens maatwerk. Bij jobcarving wordt primair gekeken naar de werktaken en bij welk opleidingsniveau deze passen, en in mindere mate naar de functies of functieopbouw. Welke taken zijn elementair van aard en kunnen worden uitgevoerd door lager geschoolde, kwetsbare krachten. Ook wordt goed gekeken naar de behoefte van de werkgever, zodat er een win-win situatie kan ontstaan. Lees hier meer over op de Social Return pagina.