Wet implementatie EU – richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden


Op 1 augustus 2022 treedt de wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Het doel van de richtlijn is de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door deze transparanter en beter voorspelbaar te maken.

De belangrijkste wijzigingen die in deze richtlijn voorkomen zijn;

  1. Het nevenwerkzaamhedenbeding mag alleen nog als er een geldige reden voor is.
  2. Het studiekostenbeding mag niet ingezet worden bij verplichte opleidingen. Deze dienen kosteloos te zijn voor werknemers.
  3. Werknemers krijgen het recht om een verzoek te doen tot een meer voorspelbaar arbeidspatroon.
  4. De informatieverstrekkingsplicht richting de medewerker wordt uitgebreid.

We lichten de wijzigingen hieronder nog wat meer toe.

Het nevenwerkzaamhedenbeding

In veel Nederlandse arbeidsovereenkomsten is het nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen. Hiermee kan tot een zekere hoogte worden voorkomen dat de medewerker werkzaamheden gaat verrichten naast zijn arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus 2022 mag dit alleen nog maar wanneer hier een geldige reden voor is. Denk hierbij aan de bescherming van vertrouwelijke informatie, het voorkomen van belangenconflicten of de gezondheid en veiligheid.

In de Fase A overeenkomsten van Nedflex is geen nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen. Voor deze uitzendovereenkomsten verandert er niets. In de Fase B en C overeenkomsten staat dit beding wel opgenomen. Vanaf 1 augustus is het dan per uitzending de vraag of er een geldige reden voor is, mocht deze er niet zijn dan vervalt het beding.

Het studiekostenbeding

Wanneer een medewerker een studie gaat volgen, kan er vaak gebruik gemaakt worden van een studiekostenbeding. Dit betekent dat als de medewerker een studie gaat doen op kosten van de werkgever, maar binnen een vooraf overeengekomen tijd de overeenkomst opzegt, er een gedeelte van de studiekosten (naar rato) moet worden terugbetaald aan de werkgever.

Nu kan dit nog met alle studiekosten. Vanaf 1 augustus is dit niet meer mogelijk voor studiekosten van studies die op grond van de wet of cao gevolgd moeten worden. Deze studies moeten voor de medewerker kosteloos zijn. Daarnaast moet de medewerker in de mogelijkheid gesteld worden om de studie tijdens werktijd te volgen.

Dit geldt ook voor de uitzendkrachten. Ook zij hebben recht op een kosteloze scholing indien deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden, tijdens werktijd (dus doorbetaling van loon).

Verzoek voorspelbaar arbeidspatroon

Vanaf 1 augustus geldt de regel dat nadat een medewerker 26 weken in dienst is, de medewerker één keer per jaar aanspraak kan maken bij de werkgever op een voorspelbaar arbeidspatroon. Hiermee hoeft de werkgever alleen in te stemmen als daarvoor mogelijkheden zijn. Een afwijzing dient schriftelijk aan de medewerker kenbaar gemaakt te worden. Hierbij moet goed rekening gehouden worden met de termijn waarop gereageerd moet worden. De beslissing moet, indien de werkgever meer dan 10 medewerkers heeft, uiterlijk binnen één maand kenbaar gemaakt worden aan de medewerker. Indien de werkgever dit niet op tijd doet, zal het verzoek zoals door de werknemer voorgesteld worden ingewilligd.

Indien een werkgever minder dan 10 medewerkers heeft is de termijn niet één maar drie maanden.

De uitbreiding van de informatieverplichting aan werknemers

Wanneer de arbeidsovereenkomst is gestart, moet de werkgever binnen één week nadat de werknemer is gestart de normale werk- en rusttijden kenbaar maken. Nadat de werknemer één maand in dienst is moet de werkgever de werknemer informeren over het opleidingsbeleid, de ontslagprocedure en opzegtermijnen.

Deze informatie dient allemaal schriftelijk te worden gecommuniceerd. Dit mag door de opname van de informatie in de arbeidsovereenkomst of cao.

Wanneer een medewerker op voorspelbare tijdstippen werkt, moet de werkgever na 1 augustus de volgende informatie verstrekken: de duur van de normale arbeidstijd per week of dag, de regelingen voor overwerk, inclusief de vergoedingen daarvoor en de regelingen inzake het ruilen van diensten of het krijgen van een ander rooster.

Wanneer de medewerker op onvoorspelbare tijdstippen werkt, verstrekt de werkgever de volgende informatie: de werkgever dient de werknemers te informeren over de dagen en uren waarop de werknemers kunnen worden verplicht om te werken, de minimale termijn voorafgaand aan de oproeping en het aantal gewaarborgde betaalde uren.

Laatste update: 13 juli 2022