Wet Verbetering Poortwachter

Deze wet stelt dat een werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. De werkgever is eindverantwoordelijk en de medewerker is medeverantwoordelijk. Samen met arbodienst of bedrijfsarts moeten zij zich inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.