Overwerk/overuren

Overwerk zijn uren die gewerkt worden buiten de in het arbeidscontract of in de cao afgesproken arbeidstijden en arbeidsduur. Of overwerk uitbetaald moet worden hangt af van de in de arbeidsovereenkomst en cao gemaakte afspraken.