KAM-systeem

Wat is het KAM-systeem?

KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu)
Het KAM-systeem is een managementsysteem gericht op Kwaliteit, Arbo en Milieu. Het doel van het KAM-systeem is om ervoor te zorgen dat Nedflex voldoet aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu. Tevens wordt het KAM-systeem gebruikt voor de ISO 9001 certificering.

KAM-coördinatoren

KAM-coördinatoren Nedflex:
– Judith Kooi
– Daniëlle van der Vlis (alleen ongevallen)
De KAM-coördinatoren zijn binnen Nedflex verantwoordelijk voor het inrichten, onderhouden en uitleggen van het KAM-systeem. Tevens plannen en begeleiden zij de audits.

Doel van de KAM procedure – Ongevallen en incidenten

Het doel van deze procedure is een eenduidige en duidelijke werkwijze met betrekking tot het melden, registreren en onderzoeken van ongevallen en incidenten, zodat lering getrokken kan worden uit deze voorvallen en maatregelen worden genomen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Alle ongevallen, bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en gevaarlijke handelingen dienen bij het hoofdkantoor van Nedflex te worden gemeld via deze procedure.

Definities

 • Ongeval: ongewenste gebeurtenis met persoonlijk letsel tot gevolg.
 • Ernstig ongeval: een ongeval dat de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, of waarbij ziekenhuisopname plaatsvindt binnen 24 uur na de gebeurtenis.
 • Incident: ongewenste gebeurtenis zonder persoonlijk letsel maar wel met (milieu)schade.
 • Onveilige situatie: een situatie die wellicht kan leiden tot een ongeval (met of zonder verzuim).

Werkwijze – Ongevallen en incidenten

Ongevallen met en zonder verzuim en incidenten
Alle werknemers dienen bij ongevallen te handelen volgens deze procedure en de algemene veiligheidsinstructies van de inlener. De werknemer dient zo spoedig mogelijk mondeling of telefonisch melding te maken bij zijn leidinggevende bij de inlener. Deze stelt zo spoedig mogelijk de directie van de inlener op de hoogte. De inlener maakt nog dezelfde dag melding bij de KAM-coördinatoren van Nedflex middels het ongevallen formulier. Het ongevallenformulier stuurt de inlener naar: kam@nedflex.nl.

 • Ernstige ongevallen bij uitzendkrachten dienen door de inlener aan de arbeidsinspectie te worden gemeld.
 • Op de locatie van de inlener wordt de procedure m.b.t. melding en afhandeling gevolgd welke de inlener voorschrijft.
 • De inlener bepaalt op de locatie wie en op welke wijze het ongeval/ incident wordt onderzocht.
 • Het ongevallen formulier wordt waar nodig aangevuld met de nodige bijlagen en foto’s.

Registreren en onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim en incidenten

 • Na ontvangst van het ongevallen formulier beoordelen de KAM-coördinatoren van Nedflex of eigen onderzoek ingesteld dient te worden naar het ongeval/ incident of dat het onderzoeksrapport van de inlener voldoende is.
 • Alle ongevallen en incidenten worden met de directie van Nedflex besproken.
 • De originele formulieren worden door de KAM-coördinatoren gearchiveerd in het ongevallen register met de volgende gegevens:
  • Naam slachtoffer (indien van toepassing)
  • Aantal dagen verzuim (indien van toepassing);
  • Korte omschrijving toedracht;
  • Voorgestelde maatregelen en verantwoording hiervan.
 • Tevens houden de KAM- coördinatoren de jaarlijkse ongevallenstatistieken conform de VCU-checklist bij en verwerkt deze in het KAM-jaarverslag. Schades Alle schades dienen door de inlener gemeld te worden bij het hoofdkantoor van Nedflex middels het ongevallen formulier.

Ongevallenformulier

F6.01.01 Meldingsformulier ongevallen en incidenten