Feestdagen

Wanneer is een dag een feestdag?

Zie artikel 27 lid 1 ABU cao: Onder algemeen erkende feestdagen, voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag, wordt verstaan:

– Nieuwjaarsdag
– Tweede Paasdag
– Hemelvaartsdag
– Tweede Pinksterdag
– Beide Kerstdagen
– Koningsdag
– Bevrijdingsdag in lustrumjaren (dus 2025)

Uitbetaling feestdagen

Indien wel gewerkt op een feestdag?
Dan gelden de toeslagen die zijn opgenomen in de inlenende cao.

Indien niet gewerkt op een feestdag?
Dan gelden de regels uit de ABU cao.

Nieuwe ABU cao
In de nieuwe ABU cao is de uitbetaling op een feestdag gewijzigd ten opzichte van 2019. Hieronder nog even op een rij hoe de regeling rondom de feestdag werkt met een aantal voorbeelden.

Voorbeeld

In de inlenende cao staat dat eerste paasdag een erkende feestdag is. De uitzendkracht heeft geen recht op loondoorbetaling indien er niet gewerkt wordt op eerste paasdag. Omdat eerste paasdag geen erkende feestdag is conform de ABU cao. Of een dag een erkende feestdag is, is geen onderdeel van de inlenersbeloning. Wat een uitzendkracht ontvangt (qua hoogte van de doorbetaling, het percentage) als er wel gewerkt wordt op een erkende feestdag is wél onderdeel van de inlenersbeloning.

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op loondoorbetaling, als er niet gewerkt wordt i.v.m. een erkende feestdag?

  1. Indien het een vaste werkdag is van de uitzendkracht.
    • Werkt een uitzendkracht altijd 8 uur op maandag en staat in zijn uitzendovereenkomst een rooster waaruit blijkt dat een uitzendkracht altijd 8 uur werkt op maandag -> dan heeft de uitzendkracht recht op 8 uur loondoorbetaling indien de erkende feestdag op maandag valt.
  2. Indien er geen sprake is van een vast rooster in de uitzendovereenkomst, dan is de vraag: is de uitzendkracht in de periode van 13 aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal 7 keer op de betreffende dag in de week werkzaam geweest.
    • Heeft de uitzendkracht de 13 weken voor tweede paasdag gewerkt, maar slechts 5 keer gewerkt op de maandag, dan heeft de uitzendkracht geen recht op loondoorbetaling.
    • Heeft de uitzendkracht de 13 weken voor tweede paasdag gewerkt, en 9 keer gewerkt op de maandag, dan heeft de uitzendkracht wel recht op loondoorbetaling. De hoogte van de loondoorbetaling betreft het gemiddelde van deze 9 maandagen bij elkaar opgeteld, gedeeld door 9.

  • Dit geldt zowel voor contracten met als zonder uitzendbeding. Bij contracten met uitzendbeding kijken we dus niet meer naar weekgemiddeldes die we wel/niet aan moeten vullen.
  • Voor het beantwoorden van deze vraag is het daarnaast van belang of er sprake is van een lopende overeenkomst op de dag van de feestdag. Is de overeenkomst van rechtswege beëindigd dan is er geen sprake van een dienstverband op de feestdag. Dan ontvangt de uitzendkracht geen loondoorbetaling.

Wat te doen als een uitzendkracht op de feestdag heeft gewerkt?
Indien een uitzendkracht op een feestdag heeft gewerkt, ontvangt de uitzendkracht loon conform de regeling die in de inlenende cao staat. De uitzendkracht heeft recht op doorbetaling conform de inlenende cao en heeft daarnaast geen recht op vergoeding/compensatie zoals hierboven besproken.