ABU

Wat is de ABU?

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Het is de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche. Een lid van de ABU moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Er wordt periodiek gecontroleerd of de leden nog voldoen aan deze kwaliteitseisen. Ieder uitzendbureau is verplicht om de ABU te volgen, zolang deze cao Algemeen Verbindend is verklaard. Maar niet ieder uitzendbureau is ook lid van de ABU. Nedflex is naast lid van de NBBU ook lid van de ABU.

Cao ABU voor uitzendkrachten

Hier vind je meer informatie over de cao ABU voor Uitzendkrachten.

Looptijd: 02-01-2023 – 31-12-2023
AVV: 21-08-2022 – 02-01-2023

Arbeidsduur:
– 40 uur per week
ADV:
– n.v.t.

Of download de gehele cao hier:

ABU cao wijzigingen 18-11-2021

De ABU heeft met de CNV, FNV en de Unie een onderhandelingsakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor Uitzendkrachten. In onderstaand document kun je lezen welke wijzigingen de nieuwe ABU cao met zich meebrengt.

Wijzigingen ABU cao per 1 januari 2022

Wat wijzigt er in het fase A/1-2 contract?

Het fase A contract is tot op heden 78 gewerkte weken. Per januari 2022 gaat dit terug naar 52 weken. 2022 is een overgangsjaar. Dit houdt in dat de overeenkomsten die tot en met 31 december 2021 worden gesloten nog onder de 78 weken regeling vallen. De overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 worden afgesloten vallen onder de nieuwe regeling. Deze regeling gaat in 2023 in, dat betekent dat de overeenkomsten die nu (eind 2021) worden gesloten, niet de 78 gewerkte weken zullen volmaken. Met de jaarovergang 2022-2023 heeft iedere uitzendkracht die 52 weken of meer heeft gewerkt in fase A recht op een fase B overeenkomst.

Wat wijzigt er in het Fase B/3 contract?

Het fase B contract kan tot op heden 4 jaar duren. Per januari 2022 gaat dit terug naar 3 jaar. Ook hier geldt dat 2022 een overgangsjaar is. Dit houdt in dat de overeenkomsten die tot en met 31 december 2021 worden gesloten een looptijd van 4 jaar hebben. Overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 worden afgesloten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar.
Het SER-advies gaat uit van een Fase B/3 periode van 2 jaar. Hier gaan de partijen nog over in gesprek en dit is dan ook nog geen feit.

De inlenersbeloning

Thuiswerkvergoeding

Momenteel valt de thuiswerkvergoeding niet onder de inlenersbeloning. Dit houdt in dat als de inlener voor zijn vaste medewerkers wel een thuiswerkvergoeding moet geven dit voor de uitzendkrachten niet verplicht is. Vanaf 3 januari 2022 valt de thuiswerkvergoeding onder de inlenersbeloning en hebben uitzendkrachten dezelfde rechten op deze vergoeding als de vaste medewerkers. Dit kan zowel een bruto als een netto vergoeding zijn. Fiscaal gezien is het nog geen vrijstelling onder de WKR.

Eenmalige uitkering

Momenteel is het nog zo dat de eenmalige uitkering alleen verplicht toegekend moet worden aan uitzendkrachten die onder de Bouw en Infra cao werkzaam zijn. Vanaf 3 januari 2022 valt ook de eenmalige uitkering in een andere cao onder de inlenersbeloning. Dit houdt in dat de uitzendkracht die werkzaam is onder een cao die een eenmalige uitkering krijgt hier ook recht op heeft. De 13e maand valt hier niet onder, maar bijvoorbeeld de zorgbonus valt hier wel onder.

Arbeidsmigranten

  • “nieuwe” arbeidsmigranten hebben recht op twee maanden het fulltime WML ongeacht of er wel of niet gewerkt wordt.
    • Bij kortlopende projecten kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Maar dan zijn er wel speciale eisen aan de totstandkoming van het contract.
    • Indien sprake is van disfunctioneren of verwijtbaar handelen van de uitzendkracht, dan past de inkomstengarantie daar niet goed bij. Daarom is afgesproken dat indien deze omstandigheden zich in de eerste twee weken voordoen, dan vervalt het recht op twee maanden fulltime WML.
    • Indien deze omstandigheden zich voordoen na twee weken, maar voor 2 maanden na het begin van het dienstverband, dan behoudt de uitzendkracht zijn recht op twee maanden fulltime WML. Als aansluitend geen nieuwe werkzaamheden meer worden aangeboden, dient de uitzendkracht hier twee weken voorafgaand aan het eindigen van de opdracht (van twee maanden) van op de hoogte gebracht te worden.
  • De nieuwe arbeidsmigrant mag geen schulden opbouwen voordat de werkzaamheden starten.
  • De arbeidsmigrant moet 4 weken de tijd krijgen om na afloop van het dienstverband de huisvesting te verlaten.

Onder een nieuwe arbeidsmigrant wordt verstaan een arbeidsmigrant die nog een BSN nummer moet aanvragen en dus voor een eerste keer in Nederland werkzaam is.

Onwerkbaar weer

Per 17 november 2021 zal er een regeling voor onwerkbaar weer in de cao worden opgenomen. Hierdoor komt een einde aan de regeling onwerkbaar weer die per 1 januari 2020 door de overheid in het leven is geroepen. Dit betekent dat, in tegenstelling tot afgelopen winter, uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden wél recht hebben op een uitkering indien er sprake is van onwerkbaar weer.

Duurzame inzetbaarheid

Het is de bedoeling dat er extra geïnvesteerd wordt in de innovatieve arbeidsmarktprojecten. Waar de SFU-premie (Stichting Fonds Uitzendbranche) de afgelopen jaren tussen de 0,5% en de 0,2% schommelde wordt deze nu vastgesteld op 0,2%.

StiPP-pensioen

Per 1 januari 2022 zal er een wijziging plaatsvinden met betrekking op de referte periode en de pensioengrondslag.

Referteperiode
De wachttijd van 26 gewerkte weken wordt teruggebracht naar 8 gewerkte weken. Dit betekent dat er begin januari een groot aantal uitzendkrachten recht heeft op Basispensioen. Na 52 weken Basispensioen, zal de uitzendkracht Pluspensioen gaan opbouwen.

Grondslag
Vanaf 2022 zal het sv-loon (sociaal verzekeringsloon) de grondslag vormen voor het Stipp-grondslag. De grondslag bestaat dan uit het loon voor werknemersverzekeringen vermeerdert met de pensioenpremie voor de werknemer. Uitzonderingen hierop zijn de fiscale bijtelling van de leaseauto en de uitruil van arbeidsvoorwaarden, dit is de zogenaamde ET-uitruil. Net als nu zal er dus over het loon vóór de ET-uitruil pensioenpremie betaald moeten worden

Belangrijke wijziging van de nieuwe grondslag is dat over het loon van overuren voortaan pensioenpremie betaald moet gaan worden. Want ook dat valt onder het sv-loon. Ook over het toeslagdeel van het loon bij onregelmatige- en ploegenuren moet pensioenpremie worden betaald. Hier was tot nu toe geen pensioenpremie verschuldigd.

Hulpmiddelen
Indien voor het verrichten van de werkzaamheden functie-gerelateerde hulpmiddelen vereist zijn, dan dienen deze hulpmiddelen door de opdrachtgever te worden verstrekt onder dezelfde voorwaarden als voor de eigen medewerkers.

Cao PAWW

Het streven is om per 1 april 2022 aansluiting te zoeken bij de cao PAWW. Dit houdt in dat uitzendkrachten waarvan de WW of WGA-uitkering is afgelopen een beroep kunnen doen op de PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) regeling. De regeling verstrekt tijdelijk een uitkering aan de werknemers. In de ABU cao wordt opgenomen dat de werkgever de werknemerspremie voor deze regeling zal voldoen tot 1 oktober 2027 of totdat het SER-advies (waar de wijzigingen in de cao op zijn gebaseerd) met betrekking tot de gelijke beloning in wetgeving is omgezet of is opgenomen in de ABU cao.

Wijzigingen per januari 2023

Per 1 januari 2023 zal de vaste eindejaarsuitkering ook onderdeel gaan worden van de inlenersbeloning. Dit houdt in dat indien de opdrachtgever bijvoorbeeld een dertiende maand uitkeert aan de werknemers, dan dienen uitzendkrachten deze ook te krijgen. Per 2 januari 2023 zullen weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt ook worden aangemerkt als gewerkte weken. Dit is van belang voor de bepaling van de rechtspositie en de fasetelling waarin de uitzendkracht zich bevindt.

Belangrijke documenten vanuit de ABU

Wil je meer weten over onze diensten? Vraag ons infopakket aan Informatiepakket Onze diensten - Nedflex