Wet en regelgeving

Nieuw ABU + NBBU cao

13 december 2019 Juridisch Uitzenden

Werknemersorganisaties (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) en werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao’s. Er moeten gelijke cao afspraken komen voor de gehele uitzendsector. Als gevolg hiervan zijn per 1 september 2019 al een aantal wijzigingen in de cao’s doorgevoerd.

Per 30 december 2019 zullen geheel vernieuwde en geharmoniseerde cao’s ingevoerd worden met gelijke afspraken. Vanaf dat moment gelden dus voor alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De looptijd van de nieuwe cao’s is van 30 december 2019 tot 1 juni 2021.

ABU directeur Jurriën Koops vertelt: “Een prachtig resultaat: één pakket arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten is een mijlpaal voor de branche. Dit is de grootste cao-herziening sinds 25 jaar. Gelijkluidende cao’s bieden duidelijkheid voor uitzendkrachten, uitzendondernemingen en opdrachtgevers. Hiermee investeren we in de kwaliteit van uitzenden, maken we werk van goed werkgeverschap en zorgen we voor een sterke vereenvoudiging. We vinden het belangrijk dat dit samen met de vakbonden is gelukt.”

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • De minimale contractduur wordt 4 weken, hiermee komt dus een einde aan opvolgende dag- en weekcontracten. Sluit je binnen een maand nog een overeenkomst, bijvoorbeeld een stilzwijgende verlenging of een nieuwe opdracht, dan moet deze overeenkomst voor minimaal 4 weken zijn.
  • Er komt één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
  • Wanneer een arbeidsmigrant als uitzendkracht werkt en de ET-regeling wordt toegepast, gaat hij ook pensioen opbouwen over het uitgeruilde loon.
  • Onregelmatigheids- of overwerktoeslagen worden direct uitbetaald, of deze kunnen in overleg in tijd gereserveerd worden voor compensatie-uren. Dit geeft de uitzendkracht aan door schriftelijk akkoord te gaan.
  • Voor alle uitzendkrachten (inclusief vakantiekrachten) gaat de inlenersbeloning gelden. Fysieke toeslagen en reisuren, als die in de cao van de inlener staan, worden onderdeel van de inlenersbeloning. De ABU-beloning vervalt, uitzendkrachten die tot 30 december 2019 de ABU-beloning zijn toegekend, zullen per die datum overgaan op de inlenersbeloning. Het feitelijk loon blijft hierbij wel minimaal gelijk.
  • Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de cao beter begrijpelijk te maken voor uitzendkrachten. Zij hebben het recht om meer uitleg te vragen over de beloning waar zij recht op hebben. En verschillende loonbegrippen die in de cao’s gebruikt worden zijn duidelijker omschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan feitelijk loon en naar tijdruimte vastgesteld loon. Ook moeten zij inzage krijgen in tijdverantwoording, bijvoorbeeld door een uitdraai van het kloksysteem of inzicht in het portaal van het uitzendbureau.
  • Het vakantiegeld wordt verhoogd naar 8,33% en alle uitzendkrachten krijgen recht op 25 vakantiedagen. Alleen voor vakantiekrachten geldt een andere regeling, zij houden recht op het wettelijk aantal vakantiedagen.
  • De feestdagentelling wordt ook aangepast. Een feestdag wordt als werkdag gezien als op 7 dagen waarop de feestdag valt in de voorafgaande 13 weken is gewerkt op die dag. Ook geldt deze nieuwe regeling wanneer de uitzendkracht stond ingeroosterd, vaste uren heeft, vrij is in die week of ziek is die week. Omdat deze wijziging ingaat vanaf 30 december 2019, zal voor de Kerstdagen nog de oude regeling gelden en voor Nieuwjaarsdag geldt deze nieuwe regeling.
  • De bijzonder verlofregeling is gewijzigd. Het geboorteverlof en verlof voor het afleggen van het vakexamen zijn toegevoegd en de verhuisdag is komen te vervallen.
  • In de nieuwe cao’s is meer aandacht gekomen voor duurzame inzetbaarheid. Zo wordt de bestaande regeling voor scholing en ontwikkeling verbreed naar een regeling voor duurzame inzetbaarheid. De bestedingsverplichting voor duurzame inzetbaarheid blijft 1,02%.

Meer lezen over het nieuwe cao en Uitzenden in 2020? Download onze gratis whitepaper.