Certificeringen & keurmerken – wat betekenen ze eigenlijk?


Wanneer je kiest voor payrolling, kies je waarschijnlijk ook graag voor zekerheid. Zekerheid dat het payrollbedrijf waarmee je samenwerkt goed voor jouw medewerkers is. Het is dan ook heel belangrijk om na te gaan of het payrollbedrijf waar je voor kiest wel in bezit is van de juiste certificeringen en keurmerken. Maar waarom eigenlijk? En wat houden al deze certificeringen dan in? We leggen het graag aan je uit

ABU

Nedflex is lid van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU is de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche. Een lid van de ABU moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Er wordt periodiek gecontroleerd of de leden nog voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Ieder uitzendbureau is verplicht om de ABU te volgen, zolang deze cao Algemeen Verbindend is verklaard (AVV). Maar niet ieder uitzendbureau is ook lid van de ABU, waarbij periodiek wordt gecontroleerd of de leden nog voldoen aan de kwaliteitseisen. Kies je voor een payroller die lid is van de ABU, dan kies je voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Nedflex is lid van de ABU en volgt de ABU cao. Hierdoor kun ook je van de voordelen van deze ABU cao profiteren. Een van deze voordelen is bijvoorbeeld flexibiliteit: je kunt medewerkers 5,5 jaar in dienst houden voordat je een vast contract moet verstrekken.

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de brancheorganisatie voor verschillende dienstverleners in de flexbranche, waaronder uitzendbureaus en payrollbedrijven. Om niet de ABU cao te volgen, moet het bedrijf wel lid zijn van de NBBU cao. Een lid van de NBBU voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De NBBU heeft een aantal missies voor zichzelf gesteld. De NBBU wil invloedrijk zijn op de (flexibele) arbeidsmarkt, bijdragen aan vernieuwingen in de flexbranche, kwaliteit waarborgen en een toegevoegde waarde voor leden bieden.

Omdat Nedflex lid is van zowel de NBBU als de ABU kan je zelf de keuze maken welke cao je wilt volgen. In combinatie met jouw eigen branche cao voor bijvoorbeeld de salarissen. Zo profiteer je van kortingen op het gebied van verzekeringen en investeren in kennis en ontwikkeling, maar ook van de flexibiliteit van zowel de NBBU als de ABU cao om medewerkers 5,5 jaar flexibel in dienst te houden.

man met telefoon in drukte

SNA

Het SNA keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het doel van de Stichting Normering Arbeid is het realiseren van zelfregulering om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk te voorkomen. Het SNA keurmerk wordt verstrekt op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Nedflex is NEN 4400-1 gecertificeerd. De NEN 4400-1 norm is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende partijen in de flexbranche, waaronder de ABU, NBBU, RIA, RIV en het BRO register. Deze norm bevat eisen voor het controleren van bedrijven die personeel aanbieden, zoals payrollbedrijven en uitzendbureaus. Er wordt gekeken of de bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het ter beschikking stellen van arbeid.

Omdat Nedflex NEN 4400-1 gecertificeerd is, ben je ervan verzekerd dat wij onze (personeels)administratie op orde hebben, dat op tijd de nodige loonheffingen en/of omzetbelasting wordt afgedragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

De NEN norm is ontwikkeld om de risico’s voor jou als werkgever te beperken. Bedrijven die het SNA keurmerk bezitten, worden standaard tweemaal per jaar geïnspecteerd door een inspectie-instelling op hun verplichtingen. Wat houden deze verplichtingen in?

  • Identificatie van de onderneming;
  • Aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling is niet in strijd met de Wet Minimum Loon en minimum vakantiebijslag;
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren of de onderneming wel gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Risico’s voorkomen op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Daarnaast moeten vereiste documenten op een juiste manier geadministreerd en bewaard worden.

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. De meest simpele manier waarop ISO 9001 wordt uitgelegd is: zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het.

De ISO 9001 norm past heel goed bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid dat wij als Nedflex hanteren. Wij dragen niet alleen goede zorg voor onze medewerkers, maar uiteraard ook voor onze partners en het milieu.

Om te voldoen aan de ISO 9001 kwaliteitsnorm wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • Kan de organisatie aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de geldende wet- en regelgeving?
  • Is er een klachtenregister en hoe wordt er met klachten omgegaan?
  • Wordt periodiek een klanttevredenheidsonderzoek gehouden?
Bibliotheek wetboeken

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. De VCU is in het leven geroepen om uitzendkrachten met risicovolle werkzaamheden veilig en gezond hun werk te kunnen laten doen. Nedflex is VCU gecertificeerd, dat wil zeggen dat wij veilig uitlenen.

Om in bezit te zijn en blijven van ISO 9001 en VCU wordt jaarlijks gecontroleerd of nog aan de verplichtingen wordt voldaan.

G-rekening

Als werkgever is het natuurlijk een veilige gedachte dat de payroller waarmee je samenwerkt goed met jouw geld omgaat. Nedflex is in bezit van een G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die vaak gebruikt wordt door bedrijven die personeel aanbieden of bedrijven die personeel inhuren. Met deze geblokkeerde rekening kunnen alleen de loonheffingen en/of de btw aan de belastingdienst betaald worden. Dat wil zeggen dat deze rekening niet voor elke willekeurige betaling gebruikt kan worden.

Waarom bestaat de G-rekening? Een G-rekening beschermt inleners tegen de gevolgen van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en beschermt tegen wanbetalingen aan de belastingdienst door de payroller.

Geplaatst op: 17 augustus 2018