Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2024


Op 1 juli 2024 zal het minimumloon worden geïndexeerd met 3,1 procent, wat resulteert in een stijging van het minimumuurloon van €13,27 naar €13,68 per uur. Deze verhoging komt voort uit een automatische indexatie die halfjaarlijks plaatsvindt. Hierbij stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen, wat zorgt voor een gelijke groei en koopkrachtbehoud.

Naast deze indexatie was er ook sprake van een extra verhoging van het minimumloon. Echter, dit voorstel heeft geen meerderheid behaald in de Eerste Kamer. Er zijn zorgen geuit over de mogelijke kostenstijging voor werkgevers en de impact op overheidsuitgaven, zoals de AOW. Hoewel dit voorstel geen doorgang heeft gevonden, blijft het onderwerp van toekomstige verhogingen onderwerp van discussie.

Referentiemaandloon

Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand, ten opzichte van € 2.069,40 op 1 januari 2024. Dat betekent een stijging van 3,10 procent. Dit referentiemaandloon geldt per 1 januari niet meer als basis voor het minimumloon in loondienst. Het wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen.

Minimumjeugdloon

Hieronder vind je een weergave van het minimumjeugdloon per 1 juli 2024:

LeeftijdStaffelingPer uur
21 jaar en ouder100%€ 13,68
20 jaar80%€ 10,94
19 jaar60%€ 8,21
18 jaar50%€ 6,84
17 jaar39,5%€ 5,40
16 jaar34,5%€ 4,72
15 jaar30%€4,19
Tabel 1: het minimumjeugdloon in 2024. Bron: Ministerie van SZW.

Bbl-leerlingen

Voor werknemers die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden speciale staffels voor het minimumjeugdloon, zoals vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Dit betekent dat er andere bedragen gelden voor leerlingen in de bbl dan voor reguliere werknemers.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar zijn de bedragen zoals eerder vermeld van toepassing. Echter, voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de wettelijke minimumjeugdlonen die overeenkomen met hun leeftijdscategorie.

LeeftijdStaffelingPer uur
20 jaar61,5%€ 8,41
19 jaar52,5%€ 7,18
18 jaar45,5%€ 6,22
Tabel 2: BBL-leerlingen – Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen van het minimumjeugdloon. Bron: Ministerie van SZW.

Volgende indexatie van het minimumloon: 1 januari 2025

De volgende indexatie van het minimumloon zal op 1 januari 2025 plaatsvinden. Er is nog geen duidelijkheid met welk percentage het minimumloon dan verhoogd zal worden; dat hangt onder andere af van de cao-loonraming volgens de Macro Economische Verkenning van het CPB. Dit wordt in september gepubliceerd.

Geplaatst op: 24 mei 2024